İcra Hukuku

İcra Hukuku

Hukuk Büromuz; müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla icra ve iflas takibi süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmakla birlikte, hem Alacaklı hem de Borçlu konumunda bulunan şahıs ve şirketlere İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hukuki destek sağlamaktadır.


Bu çerçevede sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmaktadır:


-    Ticari ve şahsi alacakların tahsili ile ilgili İlamlı ve İlamsız İcra takiplerinin hazırlanması ve açılması,
-    Şahıs ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanması,
-    Alacaklılar ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
-    Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki destek sağlanması,
-    Kambiyo senetlerine müstenit haciz yolu ile takip,
-    Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip,
-    Yeni Çek Yasası uyarınca; Karşılıksız Çek Keşide etme ile ilgili suç duyurularında bulunulması ve süreçlerin takibi,
-    İhtiyati Haciz,
-    Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi,
-    İflas yolu ile takip; iflas davasının takibi,
-    İflasın Ertelenmesi,
-    Konkordato ilanı,
-    Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden yapılandırılması
-    Menfi tespit ve İstirdat Davalarının takibi,
-    İstihkak Davalarının takibi,
-    İhalenin Feshi Davalarının takibi.

Bize Danışın

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme