Hangi Mahkeme Hangi Davalara Bakar?

Hangi Mahkeme Hangi Davalara Bakar?

Ülkemizde yargı teşkilatları Adli ve İdari Yargı olarak ikiye ayrılır.

Adli Yargı Mahkemeleri de Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri olarak ikiye ayrılır.

Hukuk Mahkemeleri

Hukuk Mahkemeleri; boşanma, evlat edinme, ev boşaltma, miras gibi özel davalara bakmaktadır. Hukuk Mahkemeleri başlığı altında mahkemeler 5’e ayrılır.

1- İş Mahkemeleri: İş veren ile işçiler ile ilgili tüm davalara İş Mahkemeleri bakmaktadır.

2- Ticaret Mahkemeleri: Ticaret işlerinden doğan tüm davalara bakar.

3- İcra Mahkemeleri: İcra takip işleri ile ilgili olarak tüm davalara bakmaktadır. (İcranın iptali, erteleme, haciz ve istihkak)

4- Sulh Hukuk Mahkemeleri: 1000 TL altında alacak davalarına bakar. Aynı zamanda ev boşaltma, nafaka, mirasçılık belgesi iptali, delil tespit istemi, ödeme yeri belirlenmesi gibi davalara bakar.

5- Asliye Hukuk Mahkemeleri: 1000 TL üzeri alacak davalarına bakar. Aynı zamanda maddi manevi tazminat davalarına, haksız işgal davalarına, boşanma davalarına, analık babalık davalarına bakar. Kısaca mal varlığı ve şahıs varlığı hakkında davalara bakmaktadır.

Ceza Mahkemeleri

1- Ağır Ceza Mahkemeleri: Namusa, mala, cana ve devletin güvenliğine karşı yapılan kasıtlı fiiller ve 10 yıldan fazla hapis cezasının verildiği suçların davalarına bakmaktadır.

2- Asliye Ceza Mahkemeleri: Vergi kaçakçılığı, sahte işlemler, hakaret, kasten yaralama, şantaj gibi suçlara bakar. Aynı zamanda 10 yıl ve daha kısa hapis cezalarının verildiği davalara bakar.

3- Toplu Asliye Ceza Mahkemeleri: Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından görülmeyen davalara bakmaktadır.

Yüksek Mahkemeler

Yüksek Mahkemeler diğer mahkemelere göre daha yüksek yetkiye sahip olan mahkemelerdir. Yüksek mahkemeler dörde ayrılır.

1- Anayasa Mahkemesi: Kanunların Anayasaya uygunluğunu denetler, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı devleti temsil yetkisi olan kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılar, siyasi partilerin mali durumunu denetler ve siyasi partilerin kapatılma davalarını karara bağlar. Ayrıca bireysel başvuruları karara bağlamaktadır.

2- Yargıtay: Adli yargı alanında temyiz incelemesi yapan yüksek mahkemedir. Temyiz mahkemesi olarak da bilinir. Yargıtay, kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk son mercii olarak inceleyerek karara bağlar.

3- Danıştay: İdari yargı alanında görevli en yüksek idari mahkeme olmaktadır. Danıştay, temyiz incelemesi yapmak, idare hukukunu ilgilendiren bazı konularda diğer devlet kurumlarına görüş bildirmek ve bazı davalara ilk derece mahkemesi sıfatı ile bakmakla görevli olmaktadır.

4- Uyuşmazlık Mahkemesi: Adli ve idari yargı merciilerin arasındaki görev ve fikir uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak ile görevlidir.

Etiketler:

adli yargı, idari yargı, mahkeme, anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme